Gối cầu

Gối Cầu, Trameco bán các loại gối cầu, Gối chậu

Gối chậu cố định GPZ

Mô tả chung:

Gối cầu: Là thiết bị nhằm đảm bảo độ êm thuận khi truyền lực từ dầm cầu xuống xà mũ hoặc đỉnh trụ.

Phân loại Gối Cầu:

- Gối chậu gồm có: Gối chậu cố định, gối chậu di động , gối chậu di động đơn hướng, gối chậu di động hai hướng, và gối chậu di dộng đa hướng.
- Gối cao su gồm có: Gối cao su cốt bản thép cố định và gối chậu.
Xuất Xứ: OVM, Trung Quốc và Việt Nam.

 • Gối cầu là bộ phận trung gian giữa kết cấu nhịp và mố trụ cầu. Gối làm trung gian chịu tải trọng của kết cấu nhịp truyền xuống mố trụ. Đồng thời giúp cho kết cấu làm việc giống như mô hình tính toán, giúp kết cấu nhịp dịch chuyển, co giãn ít bị cản trở.
 • Các cầu lớn hiện đại thường áp dụng sử dụng gối chậu. Các loại gối chậu thép: cố định, di động dùng trong cầu dàn thép, cầu đúc hẫng, cầu dây văng… có 2 loại gối chậu là gối chậu cố địnhgối chậu đa hướng

Các sản phẩm khác. khe co gian, neo cap du ung luc

Tags: goi cau, goi cau khe co gian, goi cau co dinh, gia goi cau, goi cau tot

goi cau


Thông số kỹ thuật:


Gối chậu di động đơn hướng GPZ

Mô tả chung:

Gối cầu: Là thiết bị nhằm đảm bảo độ êm thuận khi truyền lực từ dầm cầu xuống xà mũ hoặc đỉnh trụ.
Phân loại Gối cầu:
- Gối chậu: Gối chậu cố định, gối chậu di động , gối chậu di động đơn hướng, gối chậu di động hai hướng, và gối chậu di dộng đa hướng.
- Gối cao su: Gối cao su cốt bản thép cố định và gối chậu.
Xuất Xứ: OVM, Trung Quốc và Việt Nam.

 • Gối cầu là bộ phận trung gian giữa kết cấu nhịp và mố trụ cầu. làm trung gian chịu tải trọng của kết cấu nhịp truyền xuống mố trụ. Đồng thời giúp cho kết cấu làm việc giống như mô hình tính toán, giúp kết cấu nhịp dịch chuyển, co giãn ít bị cản trở.
 • Các cầu lớn hiện đại thường áp dụng sử dụng gối chậu. Các loại gối chậu thép: cố định, di động dùng trong cầu dàn thép, cầu đúc hẫng, cầu dây văng… có 2 loại gối chậu là gối chậu cố địnhgối chậu đa hướng

Các sản phẩm khác. khe co gian, neo cap du ung luc

Tags: goi cau, goi cau khe co gian, goi cau co dinh, gia goi cau, goi cau tot

goi cau


Thông số kỹ thuật:


Gối chậu di động song hướng GPZ

Mô tả chung:

Gối cầu: Là thiết bị nhằm đảm bảo độ êm thuận khi truyền lực từ dầm cầu xuống xà mũ hoặc đỉnh trụ.
Phân loại:
- Gối chậu: Gối chậu cố định, gối chậu di động , gối chậu di động đơn hướng, gối chậu di động hai hướng, và gối chậu di dộng đa hướng.
- Gối cao su: Gối cao su cốt bản thép cố định và gối chậu.
Xuất Xứ: OVM, Trung Quốc và Việt Nam.

 • Gối cầu là bộ phận trung gian giữa kết cấu nhịp và mố trụ cầu. Làm trung gian chịu tải trọng của kết cấu nhịp truyền xuống mố trụ. Đồng thời gối cầu còn giúp cho kết cấu làm việc giống như mô hình tính toán, giúp kết cấu nhịp dịch chuyển, co giãn ít bị cản trở.
 • Các cầu lớn hiện đại thường áp dụng sử dụng gối chậu. Các loại gối chậu thép: cố định, di động dùng trong cầu dàn thép, cầu đúc hẫng, cầu dây văng… có 2 loại gối chậu là gối chậu cố địnhgối chậu đa hướng

Các sản phẩm khác. khe co gian, neo cap du ung luc

Tags: goi cau, goi cau khe co gian, goi cau co dinh, gia goi cau, goi cau tot

goi cau


Thông số kỹ thuật:


Gối chậu cố định QPZ

Mô tả chung:

Gối cầu: Là thiết bị nhằm đảm bảo độ êm thuận khi truyền lực từ dầm cầu xuống xà mũ hoặc đỉnh trụ.
Phân loại:
- Gối chậu: Gối chậu cố định, gối chậu di động , gối chậu di động đơn hướng, gối chậu di động hai hướng, và gối chậu di dộng đa hướng.
- Gối cao su: Gối cao su cốt bản thép cố định và gối chậu.
Xuất Xứ: OVM, Trung Quốc và Việt Nam.

 • Gối cầu là bộ phận trung gian giữa kết cấu nhịp và mố trụ cầu. Llàm trung gian chịu tải trọng của kết cấu nhịp truyền xuống mố trụ. Đồng thời gối cầu cũng giúp cho kết cấu làm việc giống như mô hình tính toán, giúp kết cấu nhịp dịch chuyển, co giãn ít bị cản trở.
 • Các cầu lớn hiện đại thường áp dụng sử dụng gối chậu. Các loại gối chậu thép: cố định, di động dùng trong cầu dàn thép, cầu đúc hẫng, cầu dây văng… có 2 loại gối chậu là gối chậu cố địnhgối chậu đa hướng

Các sản phẩm khác. khe co gian, neo cap du ung luc

goi cau


Thông số kỹ thuật:


Gối chậu di động đơn hướng QPZ

Mô tả chung:

Gối cầu: Là thiết bị nhằm đảm bảo độ êm thuận khi truyền lực từ dầm cầu xuống xà mũ hoặc đỉnh trụ.
Phân loại gối cầu :
- Gối chậu: Gối chậu cố định, gối chậu di động , gối chậu di động đơn hướng, gối chậu di động hai hướng, và gối chậu di dộng đa hướng.
- Gối cao su: Gối cao su cốt bản thép cố định và gối chậu.
Xuất Xứ: OVM, Trung Quốc và Việt Nam.

 • Gối cầu là bộ phận trung gian giữa kết cấu nhịp và mố trụ cầu. Làm trung gian chịu tải trọng của kết cấu nhịp truyền xuống mố trụ. Đồng thời gối cầu giúp cho kết cấu làm việc giống như mô hình tính toán, giúp kết cấu nhịp dịch chuyển, co giãn ít bị cản trở.
 • Các cầu lớn hiện đại thường áp dụng sử dụng gối chậu. Các loại gối chậu thép: cố định, di động dùng trong cầu dàn thép, cầu đúc hẫng, cầu dây văng… có 2 loại gối chậu là gối chậu cố địnhgối chậu đa hướng

Các sản phẩm khác. khe co gian, neo cap du ung luc

goi cau don


Thông số kỹ thuật:


Gối chậu di động song hướng QPZ

Mô tả chung:

Gối cầu: Là thiết bị nhằm đảm bảo độ êm thuận khi truyền lực từ dầm cầu xuống xà mũ hoặc đỉnh trụ.
Phân loại:
- Gối chậu: Gối chậu cố định, gối chậu di động , gối chậu di động đơn hướng, gối chậu di động hai hướng, và gối chậu di dộng đa hướng.
- Gối cao su: Gối cao su cốt bản thép cố định và gối chậu.
Xuất Xứ: OVM, Trung Quốc và Việt Nam.

 • Gối cầu là bộ phận trung gian giữa kết cấu nhịp và mố trụ cầu. Làm trung gian chịu tải trọng của kết cấu nhịp truyền xuống mố trụ. Đồng thời cũng giúp cho kết cấu làm việc giống như mô hình tính toán, giúp kết cấu nhịp dịch chuyển, co giãn ít bị cản trở.
 • Các cầu lớn hiện đại thường áp dụng sử dụng gối chậu. Các loại gối chậu thép: cố định, di động dùng trong cầu dàn thép, cầu đúc hẫng, cầu dây văng… có 2 loại gối chậu là gối chậu cố địnhgối chậu đa hướng

Các sản phẩm khác. khe co gian, neo cap du ung luc

goi cau goi chau


Thông số kỹ thuật:


Gối cao su cốt bản thép loại di động

Mô tả chung:

 

goi cau goi cao su


Thông số kỹ thuật:


Gối cao su cốt bản thép loại cố định

Mô tả chung:

Gối cầu: Là thiết bị nhằm đảm bảo độ êm thuận khi truyền lực từ dầm cầu xuống xà mũ hoặc đỉnh trụ.
Phân loại:
- Gối chậu: Gối chậu cố định, gối chậu di động , gối chậu di động đơn hướng, gối chậu di động hai hướng, và gối chậu di dộng đa hướng.
- Gối cao su: Gối cao su cốt bản thép cố định và gối chậu.
Xuất Xứ: OVM, Trung Quốc và Việt Nam.

 • Gối cầu là bộ phận trung gian giữa kết cấu nhịp và mố trụ cầu. Gối làm trung gian chịu tải trọng của kết cấu nhịp truyền xuống mố trụ. Đồng thời  giúp cho kết cấu làm việc giống như mô hình tính toán, giúp kết cấu nhịp dịch chuyển, co giãn ít bị cản trở.
 • Các cầu lớn hiện đại thường áp dụng sử dụng gối chậu. Các loại gối chậu thép: cố định, di động dùng trong cầu dàn thép, cầu đúc hẫng, cầu dây văng… có 2 loại gối chậu là gối chậu cố địnhgối chậu đa hướng

Các sản phẩm khác. khe co gian, neo cap du ung luc

goi cau cot thep


Thông số kỹ thuật:


Gối cầu chống động đất

Mô tả chung:

Gối cầu: Là thiết bị nhằm đảm bảo độ êm thuận khi truyền lực từ dầm cầu xuống xà mũ hoặc đỉnh trụ.
Phân loại :
- Gối chậu: Gối chậu cố định, gối chậu di động , gối chậu di động đơn hướng, gối chậu di động hai hướng, và gối chậu di dộng đa hướng.
- Gối cao su: Gối cao su cốt bản thép cố định và gối chậu.
Xuất Xứ: OVM, Trung Quốc và Việt Nam.

 • Gối cầu là bộ phận trung gian giữa kết cấu nhịp và mố trụ cầu. Llàm trung gian chịu tải trọng của kết cấu nhịp truyền xuống mố trụ. Đồng thời giúp cho kết cấu làm việc giống như mô hình tính toán, giúp kết cấu nhịp dịch chuyển, co giãn ít bị cản trở.
 • Các cầu lớn hiện đại thường áp dụng sử dụng gối chậu. Các loại gối chậu thép: cố định, di động dùng trong cầu dàn thép, cầu đúc hẫng, cầu dây văng… có 2 loại gối chậu là gối chậu cố địnhgối chậu đa hướng

Các sản phẩm khác. khe co gian, neo cap du ung luc

goi cau


Thông số kỹ thuật:


Gối Cầu con lăn

Mô tả chung:

 • Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

goi cau con lan


Thông số kỹ thuật:


Mọi chi tiết về sản phẩm, xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VẬT TƯ THIẾT BỊ GIAO THÔNG.

Địa chỉ:  Số 121/11 Thái Hà - Đống Đa - HN Tel: (84-4)3-537-8888 Fax: (84-4)3-537-9527 Hotline: 0919807266 Email: info@trameco.com.vn Liên hệ ngay