Posts Tagged 'Gối cao su cốt bản thép GJZF4 và GYZ4 – Sp01'

Gối cầu, Gối cao su cốt bản thép GJZF4 và GYZ4 – Sp01

 

fnh1284004514 Gối cao su cốt bản thép GJZF4 và GYZ4   Sp01
Goi cau là bộ phận trung gian giữa kết cấu nhịp và mố trụ cầu. Gối cầu làm trung gian chịu tải trọng của kết cấu nhịp truyền xuống mố trụ. Đồng thời gối cầu giúp cho kết cấu làm việc giống như mô hình tính ...
Chi tiết