Posts Tagged 'Gối chậu cố định OVM – Sp06'

Gối cầu, Gối chậu cố định OVM – Sp06

goi cau chau co dinh Gối chậu cố định OVM Sp06
Gối cầu: Là thiết bị nhằm đảm bảo độ êm thuận khi truyền lực từ dầm cầu xuống xà mũ hoặc đỉnh trụ.
Phân loại:
- Gối chậu: Gối chậu cố định, gối chậu di động , gối chậu di động đơn hướng, gối chậu di động hai hướng, và gối chậu di dộng đa hướng.
- Gối cao su: Gối cao su cốt bản ...

Chi tiết